Indeklima

Et godt indeklima har stor betydning for velbefindende og det gode arbejdsmiljø. Dårligt indeklima kan i bred forstand medføre gener som hovedpine, koncentrationsbesvær, øjengener og tunghedsfornemmelse. Dårligt indeklima medfører også nedsat arbejdspræstation.

 

Det er derfor af stor betydning for det gode indeklima, at man forholder sig til etablering af gode indeklimaforhold. Ved indretning af arbejdslokaler skal man så tidligt som muligt tage højde for det gode indeklima.

 

Indeklima skal betragtes med et helhedssyn, hvor alle parametre som har betydning for indeklimaet vurderes samlet. Dette kan man både gøre i planlægningsfasen af nybyggeri eller senere i vurderingen af eventuelle indeklimaproblemer. I nybyggeri er det vigtigt at stille krav til indeklimaforhold tidligt i planlægningsfasen som fx en del af byggeprogrammet.

Oplevelsen af et godt indeklima er sammensat af flere faktorer, fx har følgende parametre betydning for indeklimaet:

 

Temperatur: Temperaturen skal ligge i et spænd mellem 18 – 22 grader alt efter hvilke aktiviteter, der forekommer i rummet. Manuelt arbejde med aktivitet kræver lavere temperatur end stillesiddende arbejde.

 

Luftkvalitet: Luften i rum skal være frisk og ren. Antal personer og aktivitet har betydning for luftens kvalitet. I kontorlokaler eller undervisningslokaler kan luftkvaliteten blive dårlig, hvis der ikke er et passende luftskifte.

 

Støv: For megen støv kan give gener i slimhinder og luftveje. Det er vigtigt at rum er rydelige og uden rod. Rengøringen skal være god og tilrettelagt efter rummenes aktivitet.

 

Afgasning fra materialer: Byggematerialer og inventar kan afgasse især når der er tale om relativt nye produkter. Afgasning giver gener i slimhinder og luftveje. Man skal i videst muligt omfang vælge gode materialer, som afgasser mindst muligt. Udluftning er vigtigt, hvis der er afgasning.

 

Dagslys: Dagslys er vigtigt for vores velbefindende. Der skal være dagslys i arbejdsrum, møderum, kantinerum m.fl. Se afsnit om Dagslys.

 

Kunstig belysning: Den kunstige belysning skal passe til rummets anvendelse. Er der tale om arbejdsrum, da skal kravene til arbejdsbelysning være overholdt. Den kunstige belysning har stor betydning for synsmiljøet og oplevelsen af rum og arkitektur. Se afsnit om Kunstig belysning.

 

Akustik: Lydforhold skal tilpasses rummenes funktion. Lyden og akustikken i rum må gerne variere fra rum til rum, men skal være tilpasset aktiviteten i det enkelte rum. Dårlig lydforhold eller dårlig akustik kan påvirke indeklimaet meget negativt.

 

Relativ fugtighed, %RF: Mennesket har ikke en fugtsans, men afledte effekter af den relative fugtighed kan opleves på forskellig vis. Normalt er en RF på 50 - 55 % fornuftig. Højere er ikke ønskværdigt af hensyn til bygninger. Lavere fugtighed fx 20 - 30 % kan ofte forekomme i vinterhalvåret. Dette er ikke problematisk i sig selv, men kan give afledte effekter som statisk elektricitet og måske lettere oplevelse af gener fra støv (slimhindegener).

 

Undertegnede rådgiver i indeklimaforhold ud fra en helhedsbetragtning, hvor ovennævnte parametre ses under ét. Hvis man er i tvivl om sine indeklimaforhold, og hvor eventuelle problemer kommer fra, så søg gerne rådgivning hos undertegnede.